சிகிச்சைகள் முடிக்க

zinc electroplating

துத்தநாகம் எலக்ட்ரோபிளேட்டிங்

Zinc nickel alloy plating

துத்தநாக நிக்கல் அலாய் முலாம்

zinc plating

துத்தநாக முலாம்

powder coating

பவுடர் பூச்சு

wet painting

ஈரமான ஓவியம்